ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC – NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN TỚI

ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC – NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN TỚI

Lượt xem:

Thực hiện khâu then chốt là đổi mới cơ chế quản lý giáo dục và phát triển đội ngũ nhà giáo theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo việc giao quyền tự chủ cho các trường phổ thông xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục [...]