THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 6 NĂM 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thiết kế: Trương Văn Vinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ

Hồ sơ gồm:

  1. 3 hình 3×4
  2. Mẫu đơn đăng ký
  3. Chứng mình nhân dân photo
  4. Lệ phí học và thi: 1,500,000 VNĐ