Triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Qua gần 2 ngày học tập nghiêm túc, sáng 27/12, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh Đắk Nông đã bế mạc.

Đồng chí Lê Diễn yêu cầu việc quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 phải trở thành phong trào, với nhiều cách làm mới. Ảnh: Trung Dũng

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, ngay sau khi được tỉnh quán triệt các nghị quyết, từng đồng chí lãnh đạo chủ chốt cần đề ra chương trình hành động cụ thể. Mỗi cán bộ được quán triệt nghị quyết phải tập trung viết thu hoạch, thể hiện rõ nhận thức, ý kiến của bản thân, nhất là tập trung vào những đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện. Đây cần được xem là tiêu chí đánh giá phân loại bình xét thi đua cuối năm. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, sau đợt quán triệt này, các cấp, ngành, địa phương khẩn trương triển khai quán triệt học tập nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đến những đối tượng còn lại và trong nhân dân. Việc quán triệt phải trở thành phong trào, với nhiều cách làm mới, để các nghị quyết này được triển khai hiệu quả.

Từ ngày 26-27/12, Hội nghị đã quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Công Tính